Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności w sklepie internetowym Amperi

Wszystkie poniższe zapisy powstały w oparciu o: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dostępne pod następującym adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

 1. Postanowienia ogólne
 1. W celu prawidłowej realizacji zamówień, jak również w innych celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 2. Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby, a więc w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, a także inne dane, które otrzymujemy od Państwa podczas składania zamówienia. Nie obejmuje to danych statystycznych, gromadzonych w celach marketingowych, które nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest electro.technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 4/u8, 30-721 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000802135, NIP: 6751713117, REGON: 38428636100000;  e-mail: (rodo@amperi.eu), tel.: (12 396 4554).
 4. Administrator danych zapewnia, że Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”.
 5. Definicje zastosowane w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności.
 1. W jaki sposób Państwa dane są przetwarzane?
  1. Aby prawidłowo i zgodnie z ustaleniami zrealizować Państwa zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy dane, ujawnione przez Państwa podczas składania zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.
  2. Nasza strona internetowa umożliwia Klientom stworzenie indywidualnego konta zabezpieczonego hasłem. Podczas procedury rejestracji gromadzimy i zachowujemy następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Konto umożliwia stały dostęp do wszystkich zachowanych danych osobowych. Można je swobodnie zmieniać, poprawiać oraz usuwać.
  3. Na naszej stronie internetowej umożliwiamy także zapisanie się na newsletter i podjęcie komunikacji telefonicznej, SMS-owej, e-mailowej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej celem wysyłki aktualności i ofert promocyjnych, celem regularnego otrzymywania takich materiałów. Wskazane w punkcie 1 powyżej dane osobowe gromadzimy również w tych celach, w zakresie dostosowanym do wybranego przez Klienta kanału komunikacji.
  4. Zgromadzone dane osobowe przetwarzamy także w celach związanych z realizacją uprawnień wynikających z gwarancji, reklamacji oraz konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy. Wówczas mogą być przetwarzane dane wymienione w punktach poprzedzających, a także numer rachunku bankowego.
  5. Zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu zapobiegania nadużyciom, m.in. poprzez monitorowanie, czy nie dochodzi do żadnych nietypowych zdarzeń (np.  wielokrotne zamówienie dużej ilości produktów z tego samego konta klienta na ten sam adres dostawy). Przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w niniejszym punkcie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
  1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, udzielona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka na formularzu zamówienia dostępnym na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu i w zakresie objętym Państwa oświadczeniem.
  2. Nie są Państwo zobowiązani do udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jednak nieudzielenie tej zgody w celu realizacji zamówienia uniemożliwi spełnienie świadczenia przez Administratora.
  3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na innych podstawach, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO, w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jak długo Państwa dane są przechowywane?
  1. Ujawnione przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez cały okres trwania czynności, o których mowa w części II lub tak długo, jak wymagają tego cele, o których mowa w pkt. 3 części III niniejszej Polityki oraz przez 7 lat po ich zakończeniu, bądź do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
  2. Postanowienie powyższe nie uchybia przepisom prawa powszechnie obowiązującego, które mogą nałożyć na Administratora obowiązek dłuższego przechowywania określonych danych osobowych.
 1. Udostępnianie danych osobom trzecim
  1. Administrator zapewnia, że nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem celów określonych w punktach poniższych, tj. 2, 3 i 4 niniejszej części. Udostępnianie odbywa się wówczas wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu.
  2. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe upoważnionym do tego pracownikom i współpracownikom, celem uniemożliwienia im wspierania Administratora w świadczeniu oferowanych przez niego usług. Udzielanie upoważnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się w trybie ustalonym przez Administratora zgodnie z postanowieniami RODO.
  3. W celu prawidłowego zrealizowania dostawy, Państwa dane osobowe są przekazywane współpracującym z nami firmom kurierskim.
  4. W razie wyboru płatności kartą kredytową lub przelewem bankowym Państwa dane osobowe są przekazywane odpowiednim dostawcom usług płatniczych.
  5. W celu prawidłowego świadczenia przez Administratora oferowanych usług (w tym np. w celach udoskonalania strony internetowej) lub w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe lub nośniki tych danych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, księgowe, drukarskie i prawne.
  6. Udostępnianie, o którym mowa w punktach 3-5 niniejszej części odbywa się na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierających gwarancje bezpieczeństwa i zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
  7. W przypadkach określonych przez prawo powszechnie obowiązujące Administrator może również przekazywać Państwa dane osobowe właściwym organom władzy publicznej.
 1. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  1. W każdej chwili mają Państwo prawo:
   1. cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na legalność czynności przetwarzania podjętych przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody);
   2. wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych;
   3. żądać dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania lub przenoszenia;
   4. wnieść skargę do organu nadzoru.
  2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą Państwo złożyć Administratorowi w dowolnej formie. Oświadczenia powinny wskazywać treść żądania oraz objęty żądaniem zakres danych.
  3. W razie braku informacji niezbędnych do podjęcia działań celem spełnienia Państwa żądań, Administrator zwróci się do Państwa w celu ich uzupełnienia. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy spełnienia żądań w razie braku niezbędnych do tego informacji, a także w przypadku, gdy żądanie będzie nadmiernie utrudnione, a osoba, która zwraca się z tym żądaniem, nie pokryje dodatkowych kosztów na poczet jego realizacji.
 1. Informacja o plikach Cookies
  1. Oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówień, gromadzimy również informacje dotyczące zachowań związanych z przeglądaniem naszej strony internetowej (tzw. pliki Cookies).
  2. Korzystamy z Cookies w celu dostosowywania naszej strony internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb. Dzięki nim możemy m.in., na bieżąco zapoznawać się z listą oglądanych przez Państwa materiałów, a następnie przekazywać Państwu odpowiednie oferty i rekomendacje.
  3. Korzystamy z tzw. Cookies trwałych, które mogą być przechowywane na urządzeniu nawet po opuszczeniu strony internetowej (są to pliki wykorzystywane w celu personalizacji strony i w celach reklamowych), oraz tzw. Cookies sesyjnych, które dotyczą pojedynczej sesji i są usuwane po zamknięciu przeglądarki (są to pliki wykorzystywane w celach technicznych, takich jak zapisywanie treści zamówienia online).
  4. W każdej chwili mogą Państwo zmienić zakres akceptowanych plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak spowodować ograniczenia w korzystaniu z naszej strony internetowej.
 1. VIII.Postanowienia końcowe
  1. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. z dn. 19 września 2019 ze zm., Dz.U.2019.1781) oraz Kodeksu cywilnego.
[ESC] lub

Warning: Undefined array key "s" in /home/platne/serwer84584/public_html/amperi.eu/wp-content/themes/amperi/searchform.php on line 1